Przystąpienie do programu „B&N – B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony”
16 marca 2018
Ortofrajda 2018 – wyniki
10 maja 2018
Show all

Nowy test psychologiczny – Skala Inteligencji Stanford – Binet 5

W marcu 2018 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie wzbogaciła swoje zasoby o nowy test psychologiczny – Skala Inteligencji Stanford – Binet 5. Jest to narzędzie specjalistyczne przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące  do określenia aktualnego poziomu i struktury rozwoju poznawczego i tym samym ilorazu w skali pełnej, werbalnej i niewerbalnej u osób w wieku od 2;0 do 18;11 lat oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Pełne badanie składa się z 10 podskal oraz dwóch testów kierujących. Tak werbalna jak i niewerbalna skala IQ składa się z pięciu podskal odnoszących się do każdego z wymienionych czynników:

  • rozumowanie płynne, czyli umiejętność rozwiązywania zadań problemowych wymagających dostrzegania relacji i zależności,
  • wiedzę nabytą w toku formalnej i nieformalnej edukacji,
  • rozumowanie ilościowe, czyli matematyczne obejmujące rozumienie pojęcia liczby, szacowania, rozwiązywania zadań i dokonywania pomiarów,
  • przetwarzanie wzrokowo – przestrzenne, wymagające orientacji w przestrzeni, zdolności dostrzegania wzorów i zależności, tworzenia całości z elementów,
  • pamięć roboczą, umiejętność przechowywania następnie przetwarzania informacji w pamięci.

Wielość wskaźników oraz dostarczonych informacji, umożliwia precyzyjne i wszechstronne określanie silnych i słabych stron badanego. Testy oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji co stanowi o jego mocnej stronie.

Pełna diagnoza trwa od 45 do 75 minut.

Zapraszamy do współpracy z naszą placówką.

Psycholog- Ewelina Kossakowska

Skip to content