Pierwszego stycznia 2015r została powołana nowa placówka oświatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie. W obszarze jej działania pozostaje pięć gmin. Główna siedziba placówki znajduje się w Czerwinie w Zespole Szkół Powiatowych przy  ulicy Piastowskiej 23A. W tym punkcie skorzystać można z opieki psychologa, pedagoga , logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty Integracji Sensorycznej. Pozostałe punkty Poradni znajdują się w Olszewie-Borkach ( Gminna Biblioteka Publiczna) i Troszynie ( ZSP) gdzie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Kolejne nasze punkty znajdują się w Goworowie ( ZSP) i Dręczy (świetlica wiejska) gdzie można uzyskać pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty SI.

Kadrę pedagogiczną stanowią:

P.o. Dyrektor Katarzyna Dragow-Kubeł – magister pedagogiki specjalnej – surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopeagogiki, pracy osobami ze spektrum autyzmu, terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z nieprawidłowym rozwojem procesów integracji sensorycznej oraz terapią dzieci ze spektrum autyzmu.

Psycholog Patrycja Sikora-Walerzak – magister psychologii ze specjalizacją w zakresie stosowanej psychologii społecznej. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe na kierunku – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie trudności edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych i rozwojowych. Prowadzi konsultacje dla
rodziców.

Psycholog Wiktoria Krystosik – magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej. Specjalizuje się w diagnozie, rozwijaniu funkcji poznawczych u osób dorosłych oraz terapii psychologicznej dzieci i młodzieży. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Psycholog Anna Samsel – magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii, wczesnego wspomagania rozwoju, oligofrenopedagogiki oraz doradztwa pedagogicznego. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz trudnościami w uczeniu się. Specjalizuje się w diagnostyce w kierunku spektrum autyzmu. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Psycholog Anna Malcharek – magister psychologii o specjalizacji klinicznej i oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci z różnego rodzaju opóźnieniami rozwoju i trudnościami edukacyjnymi . Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i dla rodziców podnoszące kompetencje społeczne i emocjonalne. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pedagog Marzena Żochowska – magister pedagogiki, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog. Zajmuje  się diagnozą i terapią pedagogiczną. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zapewnia terapię pedagogiczną dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mającymi trudności w nauce czytania i pisania; również zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla uczniów z klas I- III Szkoły Podstawowej. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się zapobieganie uzależnieniom chemicznym i behawioralnym u dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy i agresji
rówieśniczej.

Pedagog Beata Milczarek – magister pedagogiki, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz pomocy psychologicznej i socjoterapii. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą mającymi problem w nauce czytania i pisania, z matematyki dla uczniów klas I-III oraz warsztaty dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Pedagog / Terapeuta Integracji sensorycznej Dorota Ciskowska – magister pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe z integracji sensorycznej oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz diagnozą i terapią integracji sensorycznej. Posiada Certyfikat Providera Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS®. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Logopeda Magdalena Oleśkiewicz – Logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, koordynator wczesnego wspomagania rozwoju, zajmuje się terapią wad wymowy u dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym a także terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Logopeda Patrycja Potrykus – logopeda, surdologopeda, surdopedagog. Pracuje z dziećmi z wadami wymowy i z  opóźnionym rozwojem mowy. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Specjalizuje się w zaburzeniach komunikacji spowodowanych wadą słuchu.

Logopeda Żaneta Korczakowska – magister filologii polskiej, ukończyła podyplomowe studia logopedii oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu terapii dyslalii, terapii behawioralnej, wczesnej interwencji logopedycznej. Jest członkiem zespołu Wczesnego

Terapeuta Integracji Sensorycznej Małgorzata Serowiec – mgr pedagogiki. Ukończyła studia z zakresu logopedii i neurologopedii. Prowadzi zajęcia  dla dzieci integrujące układy sensoryczne ( zmysłowe). Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii S.I.

Fizjoterapeuta Klaudia Bałdyga – magister fizjoterapii, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. Zajmuje się diagnostyką i terapią w zakresie fizjoterapii dzieci i młodzieży. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Fizjoterapeuta Joanna Orłowska – magister fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajmuje się rehabilitacją dzieci z wadami postawy, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, zaburzeniami napięcia mięśniowego, chorobami genetycznymi oraz schorzeniami neurologicznymi.

Pracownicy administracyjni:

Agata Czamarecka – sekretariat
Sylwia Gumkowska – księgowość
Natalia Pietkun – lekarz

Skip to content