Pierwszego stycznia 2015 roku została powołana nowa placówka oświatowa- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie. W obszarze jej działania pozostaje pięć gmin. Główna siedziba placówki znajduje się w Czerwinie  w Zespole Szkół Powiatowych przy ulicy Piastowskiej 23 A. W tym punkcie skorzystać można z opieki psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta i terapeuty Intergracji Sensorycznej.  Pozostałe Punkty Poradni znajdują się w Olszewie –Borkach (Biblioteka Gminna),   Goworowie (ZSP),  Troszynie (Bank Spółdzielczy), gdzie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.  Kolejny nasz punkt znajduje się w Rzekuniu w budynku Agromaszu, gdzie również można uzyskać  pomoc psychologa, pedagoga, logopedy , rehabilitanta i terapeuty SI.

Kadrę pedagogiczną stanowią:

Dyrektor Wojciech Jerzy Dobkowski – Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego oraz zarządzania oświatą.

Beata Milczarek -mgr pedagogiki, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła
studnia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz pomocy
psychologicznej i socjoterapii. Zajmuje się diagnozą i terapią
pedagogiczną. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą mającymi problemy w
nauce czytania, pisania, zajęcia z matematyki dla dzieci klas I-III oraz
warsztaty dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Psycholog Ewelina Żurawska – mgr psychologii o specjalności klinicznej i neuropsychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu. Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży przejawiających problemy emocjonalne i wychowawcze.

Pedagog Marzena Żochowska – mgr pedagogiki, oligopfrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny.  Prowadzi terapię dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi (trudności w czytaniu, pisaniu).

Logopeda Patrycja Potrykus – mgr suropedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe  z zakresu logopedii i surdologopedii.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami wymowy różnej etiologii oraz  z zaburzeniami komunikacji spowodowanymi wadą słuchu.

Logopeda Magdalena Oleśkiewicz – mgr logopedii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii. Certyfikowany instruktor Masażu Shantala. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczna, a także wczesną interwencją.

Terapeuta Integracji Sensorycznej Małgorzata Serowiec -mgr pedagogiki. Ukończyła studia z zakresu logopedii i neurologopedii. Prowadzi zajęcia  dla dzieci integrujące układy sensoryczne ( zmysłowe). Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii S.I.

Renata Struniawski – mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła ścieżki specjalizacyjne – psychologia dzieci i młodzieży i psychologia kliniczna. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi oraz
z zaburzeniami rozwoju.  Udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom.

Ewa Skowrońska  – mgr fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym. Zajmuje się rehabilitowaniem dzieci i niemowląt. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniach napięcia mięśniowego, opóźnieniem psychoruchowym, wadami postawy, zespołami genetycznymi oraz schorzeniami neurologicznymi.

Patrycja Sikora – Walerzak – mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym,  dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne:  studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Specjalizuje się w diagnozie  i terapii dzieci i młodzieży.

Szymon Załuski – mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym; specjalność: stosowana psychologia społeczna. Specjalizuje się w szeroko pojętym poradnictwie                        i udzielaniu pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym w każdym wieku i ich rodzinom. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz różnego rodzaju opóźnieniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i rodziców, podnoszące kompetencje społeczne i emocjonalne. Organizuje zajęcia terapeutyczne dla uczniów zmagających się z zaburzeniami lękowymi i będących w trudnej sytuacji życiowej. 

Pracownicy administracyjni:

Agata Czamarecka – sekretariat
Sylwia Gumkowska – księgowość
Natalia Pietkun – lekarz

Skip to content