Klauzula Informacyjna RODO

 

Zgodnie  z  art. 14  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  27  kwietnia  2016 r. (Dz. U UEL119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych  osobowych  uczniów  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie, ul. Piastowska 23 A, 07-407 Czerwin
 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@artaro.pl, Elżbieta Hałaburda
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • dane osobowe  przetwarzane  będą celem objęcia  specjalistyczną   pomocą   psychologiczno-pedagogiczną   na  podstawie:  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  lutego 2013    w  sprawie  szczegółowych  zasad  działania  publicznych  poradni  psychologiczno-pedagogicznych,  w  tym  publicznych  poradni  specjalistycznych  (Dz.  U.  z  2013,  poz.  199  z po ź n. zm.);
  • dane osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  celów przetwarzania, tj.: w zakresie  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  poradni  –  zgodnie  z wymogami określonymi w źródłach prawa, w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub przez 10 lat jeśli czas nie został w zgodzie określony
 3. Posiada Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Przetwarzane dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  jedynie  podmiotom  upoważnionym przepisami  prawa  oraz  zaufanym  podmiotom  współpracującym  z  administratorem  w  zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania placówki.
 5. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.
 6. Podanie danych  osobowych  w  zakresie  określonym  w  ust. wynika  z  przepisów  prawa  i  jest  obowiązkowe;  w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Dobrowolna zgoda,  wyrażona  w  odniesieniu  do  wskazanych  celów  przetwarzania  osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub  jej  cofnięcie  skutkować może  brakiem możliwości  pełnego  uczestniczenia  w  życiu  placówki,  i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych przez placówkę.
Skip to content