OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CZERWINIE

Prowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz SI dla dzieci i młodzieży z powodu:

 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • zaburzeń zachowania lub emocji;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się; dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Ponadto:

 • orzekamy o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz kwalifikujemy do różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • wydajemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Prowadzenie specjalistycznych zajęć indywidualnych lub grupowych

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, terapii rehabilitacyjnej, terapii Integracji Sensorycznej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

Prowadzenie mediacji – pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.

Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów w taki sposób, by nikt nie czuł się przegrany. Pozwala na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich stron konfliktu (rodzice, dzieci, nauczyciele).

 

 

Prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

 

 • Przesiewowe badania logopedyczne i psychologiczne dla dzieci uczęszczających do kl. “0” w szkołach i w przedszkolach.
 • Przesiewowe badania w zakresie ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej wśród uczniów klas II i III szkoły podstawowej.
 • Przesiewowe badania pedagogiczne dla kl. III szkoły podstawowej (ocena motoryki gałek ocznych, tempo i poprawność pisania i czytania).
 • Przesiewowe badania w klasach III na terenie gminy Rzekuń oraz Troszyn – sprawność intelektualna oraz funkcje wzrokowe.
 • Przesiewowe badania dla kl. II szkół podstawowych w zakresie słuchu fonemowego, czytania i pisania.

 

Badania przeprowadzane są na terenie szkół i przedszkoli w terminach ustalanych indywidualnie  na pisemną prośbę i po uzyskaniu zgody od rodziców uczniów.

 

Prowadzenie prelekcji, prezentacji, wykładów, rady pedagogiczne

Przykładowa tematyka:

 1. „Aktywny uczeń, wspierający nauczyciel – skuteczna motywacja do nauki”.
 2. „Co powinniśmy wiedzieć o cyberprzemocy”.
 3. „Jak rozumieć opinie i orzeczenia i jak dostosowywać wymagania edukacyjne”.
 4. „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zaburzeniom emocjonalnym u młodzieży”.
 5. „Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnych”.
 6. Warsztaty dla nauczycieli – Diagnoza i rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych.
 7. Warsztaty/prelekcje dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Prowadzenie warsztatów i zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży m.in.:

 • integracyjne;
 • profilaktyczne przeciwdziałania agresji w klasie;
 • motywujące do nauki, ze zwróceniem uwagi na skuteczne techniki uczenia się;
 • zawodoznawcze z zakresu doradztwa zawodowego;
 • przeciwdziałania cyberprzemocy, uzależnieniom,
 • rozwijające czytelnictwo,
 • kształtujące patriotyczne postawy uczniów,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • ćwiczenia postaw asertywnych w relacjach rówieśniczych,
 • „Patrzeć – słyszeć – czuć” – zabawy rozwijające koncentrację i kreatywność (grupy przedszkolne),
 • „Ferie z Poradnią” dla dzieci objętych diagnozą i/lub terapią z akcentem na rozwój zdolności twórczych dzieci/uczniów, ich samodzielności, kreatywności i innowacyjności oraz bezpieczne i odpowiednie korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,
 • Zajęcia z dziećmi przedszkolnymi lub uczniami klas I – III szkoły podstawowej,
 • „W krainie zdrowych nawyków”,
 • Wakacyjna świetlica logopedyczna,
 • Powiatowy konkurs ortograficzny „Ortofrajda”,
 • Konkurs „Cogito ergo sum”.
 • inne, wynikające z aktualnych potrzeb szkoły (po zgłoszeniu pisemnym lub telefonicznym).

 

Udział w spotkaniach z rodzicami

Specjaliści zatrudnieni w Poradni prowadzą w ramach psychoedukacji spotkania z rodzicami                    na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Uwzględniamy potrzeby placówek. Przedstawiamy również własną ofertę:

 • „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”,
 • „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły”,
 • „Jak rozwijać aktywność twórczą u dzieci?”,
 • „Stawianie granic”,
 • „Co zamiast karania?”,
 • „Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie”,
 • „Przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym i chemicznym”,
 • Porady dla rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami w odżywianiu,
 • „Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka”,
 • „Samodzielność dziecka”,
 • „Wpływ nieleczonych wad wymowy na karierę szkolną dziecka”,
 • „Wpływ czytania na rozwój dziecka”,
 • „Zabawy multisensoryczne w domu i w przedszkolu”,
 • „Zaburzenia międzypółkulowe, a niepowodzenia wychowawczo – edukacyjne”.

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

 • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
 • realizacji podstaw programowych,
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów,
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

Jesteśmy otwarci na potrzeby szkoły. Zgłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres mailowy PP-P  w Czerwinie lub do biura Poradni tel. 29 761 90 42. Terminy ustalane są indywidualnie po konsultacji z Dyrektorem.

 

Skip to content