Akcja charytatywna
26 października 2020
Wyniki konkursu – Pisankowy  zawrót  głowy
31 marca 2021
Show all

KONKURS PLASTYCZNY „Pisankowy zawrót głowy”

 

 

Regulamin

 1. Tematem konkursu jest praca plastyczna – pisanka
 2. Każdy uczestnik może wykonać 1 pisankę w dowolnej technice (pisanka przestrzenna, na kartce
  A4, itp),
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gmin Czerwin, Troszyn , Olszewo – Borki, Goworowo
  i Rzekuń
 4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  I kategoria:    wiek przedszkolny,
       II kategoria:   klasy I – III szkoły podstawowej,
       III kategoria:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
 5. Dzieci mogą wykonać pracę samodzielnie, jak też z udziałem rodziców, rodzeństwa, dziadka lub
  babci.
 6. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie
 2. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, kształtowanie
  relacji i więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania konkursowego, spędzania
        wspólnie czasu, rozbudzanie inwencji twórczej uczestników i poczucia radości z tworzenia.
 3. Prace na konkurs należy dostarczyć do punktów Poradni lub nadesłać zdjęcie pracy na adres
  mailowy:    m.oleskiewicz@poradniawczerwinie.edu.pl.
 4. Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko autora, przedszkole/szkoła, grupa/klasa
         wiek.  Ponadto prosimy o dołączenie karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych
         osobowych (załącznik do regulaminu).
 5. Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na: przestrzeganie niniejszego
  regulaminu oraz opublikowanie prac i danych uczestników na stronach internetowych Poradni
         Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie i profilu poradni na FB .
 6. Termin nadsyłania prac do dnia 30 marca 2021r.  Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 31 marca.
          W celu  wręczenia nagród  z uczestnikami skontaktujemy się telefonicznie.

 

KONKURS ,,PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

 

 

 1. KARTA ZGŁOSZENIA
 2. Imię i nazwisko twórcy: …………………………………………………………………………………………..………………….

 Wiek: …..… Przedszkole/Szkoła: …………………………………………………..………………… Grupa/klasa: …..……

 1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………………………………………
 2. Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego: …..………………………………………………………………..……………
 3. Adres email: ………………………………………………………………………………………………………………..…………….

 

                                                                     ……………………………………………………….…………………………….

                                                                                                       Data,  podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

 

 1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

         W związku z przystąpieniem do Konkursu „PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”, ja – niżej podpisany rodzic dziecka lub jego opiekun prawny oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie oraz  profilu Poradni na FB , wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka, nazwy przedszkola/szkoły , do którego/której uczęszcza uczestnik/uczestniczka Konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, podanie danych
     jest dobrowolne,

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

 

 

                                                          …………..………………………………………………………………………………..…

                                                                      Data,  podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego składającego oświadczenie

 

Skip to content