Prace z konkursu „Światowego dnia bez telefonu”
5 sierpnia 2020
Konsultacje z neurologopedą
21 października 2020
Show all

ZARZĄDZENIE NR 54/2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2019/2020

z dnia 31.08.2020r.

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie z siedzibą w Troszynie, z siedzibą w Goworowie, z siedzibą w Rzekuniu, z siedzibą w Olszewie – Borkach, obowiązującej w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

1

Wprowadza się procedurę organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie obowiązującą od 1 września 2020r. w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o Poradni, należy przez to rozumieć: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Czerwinie.

Treść procedury stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                        Wojciech Dobkowski
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Czerwinie

 

 

 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2019/2020

 

Procedura organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie obowiązująca od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2                    i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor oraz nauczyciele/specjaliści, pracownicy administracyjni Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie może przychodzić tylko:
 3. dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 4. dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub      w izolacji w warunkach domowych.
 5. Dziecko może być przyprowadzane do Poradni i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 6. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a), 1b) i pkt. 2) rozumie się:
 7. podwyższoną temperaturę ciała,
 8. ból głowy i mięśni,
 9. ból gardła,
 10. kaszel,
 11. duszności i problemy z oddychaniem,
 12. uczucie wyczerpania,
 13. brak apetytu.
 14. Przebywanie osób zewnątrz na terenie Poradni jest ograniczona. Jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązani oni są do stosowania środków ochronnych osobistej (osłona nosa i ust, osoby zobowiązane są do dezynfekcji rąk, ewentualnie założenia rękawiczek jednorazowych).
 15. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie Poradni możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
 16. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Poradni osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
 17. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców/opiekunów prawnych przy zachowaniu wytycznych GIS i dystansu społecznego od kolejnego rodzica/opiekuna i pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie – 2metry.
 18. Nauczyciele/specjaliści ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej                          z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 19. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka, jeśli jest tyko taka możliwość, można polecić pracę zdalną.

 

 1. Higiena i dezynfekcja
 2. Wszyscy nauczyciele/specjaliści, pracownicy administracyjni placówki zobowiązani    są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk                  i dezynfekcji rąk, noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic.
 3. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa  podczas kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów                         i pomieszczeń.
 6. Na terenie Poradni przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,  w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach służących terapii, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, tzw. wspólnych powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,                klawiatur i włączników).
 7. Przed wejściem do budynku Poradni obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.
 8. Dodatkowo w sekretariacie, salach terapeutycznych pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się instrukcje dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji rąk.
 9. Z pomieszczeń i sal, w których przebywają dzieci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do terapii, ćwiczeń (piłki, obręcze, itp.), wykorzystywane podczas zajęć, należy dokładnie  wyczyścić i zdezynfekować.
 10. Organizacja pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie
  1. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. i nie dłużej niż 60 min. zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zmiana czasu trwania zajęć wymaga zgody dyrektora.
  2. W celu zachowania dystansu społecznego oraz przeprowadzenia prawidłowej dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń wprowadza się przerwy między zajęciami.            Czas przerw uwarunkowany jest ilością czasu przeznaczonego do prawidłowej dezynfekcji i wynosi nie mniej niż 10 minut.
  3. Sale terapeutyczne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
  4. Unika się organizowania dużych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
  5. Dziecko posiada własne przybory i pomoce, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym.
  6. Rodzice są zobowiązani do dezynfekcji w domu przyborów i pomocy szkolnych.
  7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Poradni zbędnych przedmiotów.

 

 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 1. Jeżeli dziecko zaczęło przejawiać niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić o tym fakcie dyrektora, odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 metry odległości od innych osób.
 2. Dziecko powinno znajdować się pod opieką nauczyciela/specjalisty lub pracownika Poradni wyznaczonego przez dyrektora.
 3. Rodzic/opiekun prawny zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie przez nauczyciela/specjalistę o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i zaistniałej sytuacji. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 4. Rodzic po odebraniu z Poradni dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza.
 5. Dyrektor Poradni informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia dziecka/ucznia.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 8. Dyrektor Poradni zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika poradni.

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora Poradni, który podejmuje następujące działania:
 2. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 3. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 4. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, pracownik zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem,
 5. wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora poradni.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 7. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 8. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.
 9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 10. Dyrektor Poradni zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 1. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 2. Definicja kontaktu obejmuje:
 3. każdego pracownika Poradni/rodzica/opiekuna/dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 4. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 5. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 6. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 7. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 8. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno – epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 9. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 10. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 11. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

 1. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie
  1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/zmianie modelu prowadzenia terapii i zajęć lub innych środkach prewencyjnych.
  2. Dyrektor Poradni o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się  w sytuacjach kryzysowych, dotyczących jednostek systemu oświaty.
  3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor Poradni zobowiązany jest dostosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy drożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
  5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy Poradni zostaną zapoznani z procedurą.
 4. Dzieci zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w Poradni. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w Poradni lub przez wiadomość zamieszczoną na jej stronie internetowej.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.