WCZESNE WSPOMAGANEI ROZOWOJU DZIECKA W SYSTEMIE EDUKACJI

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do systemu oświaty zostało wprowadzone

w 2005 r. WWRD jest oddziaływaniem , skierowane na małe dziecko i jego rodzinę od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka(nawet od urodzenia) do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. W okresie do 6 roku życia najdynamiczniej rozwijają się umiejętności językowe, matematyczne, społeczno – emocjonalne, które są podstawami w edukacji szkolnej. Wczesna diagnoza i odpowiednia stymulacja rozwoju dziecka dają większe szanse na wykorzystanie jego potencjału rozwojowego.

WWRD może być organizowane w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach integracyjnych i specjalnych , szkołach podstawowych specjalnych, w domu rodzinnym dziecka ( dzieci , które nie ukończyły 3 lat).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje:

  • wielospecjalistyczne , kompleksowe oddziaływanie psychologiczno – pedagogiczne, którego zadaniem jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego oraz komunikacji dziecka,
  • wsparcie rodziny w nabywaniu umiejętności postępowania z dzieckiem w sposób określony w programie wspomagania rozwoju,
  • działania uzupełniające i wspierające leczenie medyczne,

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzi w zależności od potrzeb dziecka:

  • pedagog
  • psycholog
  • logopeda/ surdologopeda/ neurologopeda
  • terapeuta SI
  • rehabilitant

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się od 4 do 8 godzin w miesiącu. Aby dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju potrzebna jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Opracowała logopeda Magdalena Oleśkiewicz na podstawie:

„Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka – wybrane zagadnienia”, pod red. R. Piotrowicza, APS, 2014

Skip to content