Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/250/2014
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

STATUT

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W CZERWINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Ilekroć w statucie jest mowa o „poradni” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną w Czerwinie,

§ 2.
1. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie.
2. Siedzibą poradni jest budynek Zespołu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie przy ul. Piastowskiej 23A.

§ 3.
1. Poradnia używa pieczęci urzędowych.
2. Poradnia może posiadać imię i sztandar.

§ 4.
1. Organem prowadzącym poradnię jest Samorząd Powiatu w Ostrołęce.
2. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty poprzez Delegaturę w Ostrołęce.

§ 5.
Poradnia jest jednostką budżetową.

§ 6.
1. Rejon działania poradni obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Czerwin, Gminę Goworowo, Gminę Olszewo – Borki, Gminę Rzekuń i Gminę Troszyn.
2. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
3. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
4. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 7.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Rozdział II
Cele i zadania poradni.

§ 8.
Poradnia realizuje cele i zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 199).

§ 9.
Poradnia w szczególności: udziela dzieciom, od momentu ich urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły
i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 10.
Do zadań poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 11.
Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania
w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

§ 12.
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
1) wydanie opinii,
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

§ 13.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży
oraz rodzicom polega w szczególności na:
1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 udzielana jest w szczególności w formie:
1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
2) terapii rodziny,
3) grup wsparcia,
4) prowadzenia mediacji,
5) interwencji kryzysowej,
6) warsztatów,
7) porad i konsultacji,
8) wykładów i prelekcji,
9) działalności informacyjno – szkoleniowej.
3. Realizowanie przez poradnię zadań, o których mowa w § 10 pkt 3, polega
w szczególności na:
1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej
oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki
lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.
4. Zadania, o których mowa w ust. 3, realizowane są w szczególności w formie:
1) porad i konsultacji,
2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
4) warsztatów,
5) grup wsparcia,
6) wykładów i prelekcji,
7) prowadzenia mediacji,
8) interwencji kryzysowej,
9) działalności informacyjno -szkoleniowej,
10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
5. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
6. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 10 pkt 4, polega
na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy,
3) realizacji podstaw programowych,
4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania,
5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu
i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy,
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5,
7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
7. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów
i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

§ 14.
1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
2. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających
do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu
na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni
oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
4. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom
i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Rozdział III
Opinie.

§ 15.
Poradnia wydaje opinie w sprawach:
1) odroczenia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
2) przyspieszenia obowiązku szkolnego,
3) odroczenia obowiązku szkolnego
4) spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (nauczanie domowe)
5) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
6) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,
7) zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego, zwolnienia z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) dostosowania warunków przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, i egzaminu zawodowego,
9) udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
10) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
11) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
12) innych, określonych w odrębnych przepisach, związanych z kształceniem
i wychowywaniem dzieci i młodzieży.

§ 16.
1. Opinia poradni zawiera:
1) oznaczenie poradni wydającej opinię,
2) numer opinii,
3) datę wydania opinii,
4) podstawę prawną wydania opinii,
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki
oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału
w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu
do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania
dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię, podpis dyrektora/wicedyrektora poradni.
2. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły
lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki,
na pisemny wniosek odpowiednio rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
3. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

§ 17.
1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka
albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
2. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 1, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu, szkole lub placówce.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic (opiekun prawny) dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka
albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,
o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek.
6. Wnioski, o których mowa w § 13 ust.3 pkt 3, § 16 ust.2, § 17 ust.1 składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Rozdział IV.
Orzecznictwo.

§ 18.
1. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 19.
Zespoły powołuje dyrektor poradni.

§ 20.
W skład zespołu wchodzi :
1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
2) psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
3) pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
4) lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,
5) inni specjaliści jeżeli ich udział jest niezbędny, opracowujący diagnozę
w zakresie posiadanej specjalności.

§ 21.
1. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

§ 22.
1. Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka i dołączonej
do wniosku dokumentacji uzasadniającej wniosek (wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, opinii nauczycieli).
2. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.

§ 23.
Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

§ 24.
Orzeczenie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 25.
Orzeczenie zespołu doręcza się wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu w trzech egzemplarzach.

§ 26.
1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół wydaje wnioskodawcy orzeczenie o: braku potrzeby kształcenia specjalnego, braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, braku potrzeby indywidualnego nauczania, braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, odmowie uchylenia orzeczenia do kształcenia specjalnego, odmowie uchylenia orzeczenia do indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, odmowie uchylenia orzeczenia do indywidualnego nauczania.
2. Orzeczenie wydaje się na piśmie (w jednym egzemplarzu) w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

§ 27.
Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od orzeczenia do kuratora oświaty,
za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Rozdział V.
Organy poradni.

§ 28.
Organami poradni są:
1) dyrektor poradni,
2) rada pedagogiczna.

§ 29.
1. Dyrektor poradni w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez poradnię,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników poradni,
2) przyznawania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom poradni,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

§ 30.
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w poradni. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego poradnię
albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
5. Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, informacje o działalności poradni oraz ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy poradni,
2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
2) wnioski dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
3) propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
4) projekt planu finansowego poradni.
8. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia starostę ostrołęckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kurator oświaty uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię. Rozstrzygnięcie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ostateczne.
9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian.
10. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w poradni.
11. Radę pedagogiczną zwołuje dyrektor powiadamiając członków rady o posiedzeniu
na 7 dni przed jej terminem.
12. Nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej zwołuje dyrektor i wyznacza termin posiedzenia informując o tym członków rady.
13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro pracowników poradni oraz odbiorców jej usług.

§ 31.
Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów SI, rehabilitantów i doradców zawodowych.

§ 32.
Do zadań psychologa należy:
1) opieka psychologiczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości i umożliwianie ich zaspokojenia oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
3) przeprowadzanie psychologicznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań,
4) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
5) diagnoza środowiska ucznia, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców, nauczycieli
6) opracowywanie diagnoz psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział w Zespołach Orzekających,
7) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
8) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
9) prowadzenie warsztatów, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
10) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
11) prowadzenie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
12) prowadzenie edukacji prorodzinnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,
13) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
14) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
15) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
16) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
17) inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i przedszkolach,
18) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
19) udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,
20) prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej, w tym:
a) terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
b) terapii rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych,
c) terapii małych dzieci w celu wczesnego wspomagania rozwoju psychofizycznego,
d) terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

§ 33.
Do zadań logopedy należy:
1) opieka logopedyczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole
oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
2) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci i młodzieży,
3) przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań,
4) diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej,
5) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii,
6) prowadzanie zajęć grupowych w przedszkolach i klasach wstępnych usprawniających narządy artykulacyjne,
7) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
8) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
9) prowadzenie spotkań i warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
10) opracowywanie diagnoz logopedycznych zgodnie z obowiązującymi przepisani, udział w Zespołach Orzekających,
11) udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
12) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
13) propagowanie wiedzy logopedyczno- pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców.

§ 34.
Do zadań pedagoga należy:
1) opieka pedagogiczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
2) diagnoza środowiska ucznia,
3) przeprowadzanie pedagogicznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań,
4) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,
5) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
6) przeprowadzanie badań diagnostycznych,
7) opracowywanie diagnoz pedagogicznych i orzeczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział w Zespołach Orzekających,
8) udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
9) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
10) udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,
11) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
12) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
13) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie, prowadzenie warsztatów, prelekcji, pogadanek dla uczniów, nauczycieli, rodziców,
14) prowadzenie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
15) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
16) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
17) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
18) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
19) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
20) inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i przedszkolach,
21) prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) stymulację rozwoju percepcyjno-motorycznego, rozwijanie potencjalnych możliwości, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych,
b) terapię dzieci z trudnościami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi oraz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
c) terapię dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) treningi czytania i pisania.

§ 35.
Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
2) indywidualne diagnozowanie predyspozycji zawodowych (m. in. zdolności intelektualnych i specjalnych, zainteresowań, osobowości),
3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym,
5) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
6) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
7) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wybór dalszej ścieżki kształcenia,
8) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§ 36.
Do zadań rehabilitanta należy:
1) działanie na podstawie diagnozy lekarskiej,
2) opieka rehabilitacyjna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole
oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
3) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu sprawności ruchowej dzieci i młodzieży,
4) przeprowadzanie rehabilitacyjnych badań przesiewowych w kierunku wad postawy wśród dzieci i uczniów oraz opracowanie wyników tych badań,
5) diagnozowanie i sporządzanie pisemnych opinii i organizowanie pomocy rehabilitacyjnej,
6) prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i zajęć grupowych dzieci, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii,
7) prowadzanie zajęć grupowych w przedszkolach i szkołach,
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy rehabilitacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (w tym prowadzenie zajęć instruktażowych),
9) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
10) opracowywanie diagnoz rehabilitacyjnych do opinii i orzeczeń, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, udział w Zespołach Orzekających,
11) udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
12) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom i opiekunom,
13) propagowanie wiedzy dotyczącej prawidłowego rozwoju ruchowego wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów.

§ 37.
Do zadań terapeuty SI należy:
1) opieka terapeutyczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
2) przeprowadzanie badań diagnostycznych, sporządzanie pisemnych opinii i organizowanie pomocy w zakresie terapii SI,
3) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, na podstawie opinii o potrzebie objęcia taką formą pomocy dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii,
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodziców i nauczycieli
(w tym prowadzenie pogadanek, rad szkoleniowych, prowadzenie zajęć instruktażowych itp.),
5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu warunków realizacji procesu edukacyjnego dla dzieci, u których stwierdzono dysfunkcje integracji sensorycznej znacznie utrudniające funkcjonowanie w szkole,
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zaburzeniom procesów integracji sensorycznej , w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
8) udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom lub opiekunom.

§ 38.
Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom
i nauczycielom.

§ 39.
Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

§ 40.
1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez poradnię.
2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
3. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców
i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.
4. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
2) czas trwania porozumienia,
3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w § 31,
4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni,
5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami,
o których mowa w § 31, oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 41.
W poradni zatrudniani są nauczyciele zgodnie z kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 42.
Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

Rozdział VI.
Organizacja poradni.

§ 43.
1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 44.
Pracownicy pedagogiczni prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami w poradni.

§ 45.

Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności
w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 46.
Pracownicy poradni uczestniczą w pracach zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach w tworzeniu działań wspierających tą pomoc na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki .

§ 47.
Poradnia prowadzi:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka
albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
oraz adres zamieszkania,
2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony
w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,
3) dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 48.
Dokumentację, o której mowa w § 47 pkt 1 i 2, prowadzi się w postaci papierowej
lub elektronicznej.

§ 49.
1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może ustalić, w porozumieniu z dyrektorem poradni, terminy przerw w pracy niektórych poradni w okresie ferii letnich.
3. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

§ 50.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

Rozdział VII.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

§ 51.
Zespół Orzekający powołany decyzją dyrektora poradni wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
w szkole na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka – wnioskodawcy.

§ 52.
Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu.

§ 53.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 54.
1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu. Czas trwania zajęć z dzieckiem co najmniej 1 godzinę tygodniowo,
w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem
i jego rodziną.
3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem
ich rodzin.
§ 55.
1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni
w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 56.
1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez udzielanie pomocy
w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.
2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
3. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
2) psycholog,
3) logopeda, neurologopeda,
4) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
5. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
5) wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
6. Pracą zespołu koordynuje dyrektor poradni, albo upoważniony przez niego nauczyciel.
7. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 57.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane uchwałą rady pedagogicznej na zasadach określonych w art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2018r