Wyniki konkursu – Pisankowy  zawrót  głowy
31 marca 2021
Wyniki konkursu „Moja zakładka do książki”
14 maja 2021
Show all

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

 

Regulamin

 1. Tematem konkursu jest ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI.
 2. Każdy uczestnik może wykonać 1 zakładkę, dowolną techniką.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gmin Czerwin, Troszyn , Olszewo – Borki, Goworowo
  i Rzekuń.
 4. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
  I kategoria: Przedszkole
  II kategoria: Szkoła Podstawowa
 5. Dzieci wykonują pracę samodzielnie, bez pomocy osób najbliższych.
 6. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 7. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie.
 8. Celem konkursu jest :
 • rozbudzenie zainteresowania czytaniem książek
 • rozbudzenie świadomości poszanowania książek
 • rozbudzanie inwencji twórczej uczestników
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • doskonalenie umiejętności manualnych
 1. Kryteria oceny prac w konkursie:
  – pomysłowość i oryginalność pracy
  – samodzielność wykonania
  – estetyka
 2. Prace na konkurs należy dostarczyć do punktów Poradni lub nadesłać zdjęcie zakładki na adres
  mailowy:   m.oleskiewicz@poradniawczerwinie.edu.pl.
 3. Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko autora, przedszkole/szkoła, grupa/klasa
  wiek.
 4. Do pracy należy dołączyć również kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu). Zgłoszenia przesyłane drogą mailową prosimy wypełnić odręcznie oraz zapisać je w formacie pdf lub jpg).
 5. Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na: przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz opublikowanie prac i danych uczestników na stronach internetowych Poradni
  Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie i profilu poradni na FB .
 6. Na prace czekamy do 7 maja 2021r.
 7. Komisja konkursowa oceni prace do dnia 11 maja 2021 i ogłosi wyniki na stronie poradni i profilu FB.
 8. W celu wręczenia nagród  z uczestnikami skontaktujemy się telefonicznie.

 

KONKURS ,,Moja zakładka do książki’

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko twórcy: …………………………………………………………………………………………..………………….

Wiek: …..… Przedszkole/Szkoła: …………………………………………………..………………… Grupa/klasa: …..……

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego: …..………………………………………………………………..……………

Adres email: ………………………………………………………………………………………………………………..…………….

 

……………………………………………………….…………………………….

Data,  podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przystąpieniem do Konkursu „MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”, ja – niżej podpisany rodzic dziecka lub jego opiekun prawny oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie oraz  profilu Poradni na FB , wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka, nazwy przedszkola/szkoły , do którego/której uczęszcza uczestnik/uczestniczka Konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, podanie danych
jest dobrowolne,

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

 

 

…………..………………………………………………………………………………..…

Data,  podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego składającego oświadczenie

 

Skip to content