FESTIWAL OŚWIATY – OSTROWSKIE TARGI EDUKACYJNE – odwołany
14 marca 2020
Zarządzenie nr 26/2020
27 marca 2020
Show all

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie nr 25/2020
z dnia 25.03.2020

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników
 oraz interesantów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie w związku z potencjalnym  zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Na podstawie:§ 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego (Dz.U.poz. 433) oraz§ 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§1

  1. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zarażeniem koronawirusem od dnia 26 marca 2020r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w bezpośrednim przyjmowaniem interesantów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie.

§2

  1. Obsługa interesantów będzie odbywała się wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną i telefonicznie z zastrzeżeniem ust.3
  2. Wszelkie informacje o danych kontaktowych i drukach do pobrania dostępne są na stronie:  www.poradniawczerwinie.edu.pl
  3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z placówką dopuszcza się możliwość osobistego zgłoszenia się do poradni, po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.poradniawczerwinie.edu.pl oraz poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych w budynku Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie i tablicy ogłoszeń w Poradni.

 

                                                                                                            p.o.  Dyrektor
                                                                               Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Czerwinie

                                                                                            Wojciech Dobkowski

 

Skip to content