Pierwszego stycznia 2015 roku została powołana nowa placówka oświatowa- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie. W obszarze jej działania pozostaje pięć gmin. Główna siedziba placówki znajduje się w Czerwinie  w Zespole Szkół Powiatowych przy ulicy Piastowskiej 23 A. W tym punkcie skorzystać można z opieki psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta i terapeuty Intergracji Sensorycznej.  Pozostałe Punkty Poradni znajdują się w Olszewie –Borkach (Biblioteka Gminna),   Goworowie (ZSP),  Troszynie (Bank Spółdzielczy), gdzie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.  Kolejny nasz punkt znajduje się w Rzekuniu w budynku Agromaszu, gdzie również można uzyskać  pomoc psychologa, pedagoga, logopedy , rehabilitanta i terapeuty SI.

Kadrę pedagogiczną stanowią:

Dyrektor Beata Laskowska – mgr pedagogiki. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych w zakresu terapii pedagogicznej oraz pomocy psychologicznej i socjoterapii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w pisaniu, czytaniu, problemami w nauce matematyki i nadpobudliwością psychoruchową.

Psycholog Alina Żmudzińska – mgr psychologii-specjalizacja filozoficzno-psychologiczna. Ukończyła studia podyplomowe:  WSPS w Warszawie „Diagnoza  i orzecznictwo upośledzeń umysłowych” , APS w Olsztynie „Wychowanie rodzinne i seksualne”. Specjalizuje się w diagnozie i szeroko pojętym poradnictwie.

Psycholog Ewelina Kossakowska – mgr psychologii o specjalności klinicznej i neuropsychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu. Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży przejawiających problemy emocjonalne i wychowawcze.

Pedagog Marzena Żochowska – mgr pedagogiki, oligopfrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny.  Prowadzi terapię dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi (trudności w czytaniu, pisaniu , terapię dzieci z upośledzeniem umysłowym).

Pedagog Magdalena Lenkiewicz – mgr pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagiki oraz kurs z zakresu ortoptyki i terapii widzenia. Prowadzi zajęcia dla dzieci poprawiające ich umiejętność widzenia, w tym uwagę wzrokową  w kontekście trudności w czytaniu i pisaniu.

Logopeda Patrycja Potrykus-Grochowina – mgr suropedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe  z zakresu logopedii i surdologopedii.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami wymowy różnej etiologii oraz  z zaburzeniami komunikacji spowodowanymi wadą słuchu.

Logopeda Magdalena Oleśkiewicz – mgr logopedii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii. Certyfikowany instruktor Masażu Shantala. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczna, a także wczesną interwencją.

Terapeuta Integracji Sensorycznej Małgorzata Serowiec -mgr pedagogiki. Ukończyła studia z zakresu logopedii i neurologopedii. Prowadzi zajęcia  dla dzieci integrujące układy sensoryczne ( zmysłowe). Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii S.I.

Fizjoterapeuta Ewa Świderska. Prowadzi  diagnozę i terapię dzieci z wadami postawy, z wadami genetycznymi i neurologicznymi oraz terapię dzieci od 0 do 3 r.ż metodą NDT- Bobath.

Marta Iwaniuk – mgr psychologii o specjalności psychologia społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu oraz oligofrenopedagogiki. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu logopedii i matematyki. Zajmuje się diagnozą oraz udziela wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży i ich rodzicom.

Pracownicy administracyjni:

Agata Czamarecka – sekretariat
Sylwia Gumkowska – księgowość
Alma Sierant – lekarz